سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

دوستان به جای ما
نوشته شده در تاریخ یکشنبه هجدهم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما